Friday, March 5, 2010

(Aminuddeen) DEFINISI AL-QURAN

Qara’a (قرأ) memiliki erti mengumpulkan dan menghimpun. Qira’ah (قراءة) bererti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata dalam satu ungkapan kata yang indah. Al-Quran asalnya sama dengan qira’ah, iaitu akar kata (masdar) daripada qara’a, qira’atan wa qur’anan. Allah menerangkan :

Maksudnya :
“Sesungguhnya Kamilah yang berkuasa mengumpulkan al-Quran itu (dalam dadamu), dan menetapkan bacaannya (pada lidahmu); Oleh itu apabila Kami telah menyempurnkan bacaannya (kepadamu, dengan perantaraan Jibril), maka bacalah menurut bacaannya itu.”
(Al-Qiyamah : 17-18)


Qur’anah (قرآنه) pada ayat di atas bererti qira’ah (bacaan atau cara membacanya). Jadi kata itu adalah akar kata (masdar) sepertimana kata fu’lan (فعلان) seperti “ghufran” dan “syukran”. Kita dapat katakan : qara’atu, qur’an, qira’atan dan qura’anan, dengan satu makna. Dalam konteks ini maqru’ (مقروء) iaitu yang dibaca, sama dengan qur’an iaitu isim maf’ul dengan akar kata (masdar).

Secara khas, al-Quran menjadi nama bagi sebuah kitab yang diturunkan kepada Muhammad s.a.w. Maka jadilah ia sebagai sebuah identiti.


Dan sebutan al-Quran tidak terhad kepada sebuah kitab dengan seluruh kandungannya, tapi termasuklah juga bahagian daripada ayat-ayatnya. Maka jika anda mendengar satu ayat al-quran dibaca misalnya, anda dibenarkan mengatakan bahawa seseorang itu sedang membaca al-Quran.


Maksudnya :

“Dan apabila al-Quran itu dibacakan, maka dengarlah akan dia serta diamlah (dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya), supaya kamu beroleh rahmat.
(Al-A’raf : 204)


Menurut sebahagian ulama, pemberian nama iaitu dengan nama al-Quran di antara kitab-kitab Allah itu sebab kitab ini juga mencakupi intipati daripada kitab-kitabNya, bahkan mencakupi intipati daripada semua ilmu. Hal itu disyaratkan dalam firmanNya :


Maksudnya :

“…dan Kami turunkan kepadamu al-Quran menjelaskan tiap-tiap sesuatu...”
(An-Nahl : 89)


Maksudnya :

“…tiada Kami tinggalkan sesuatu pun di dalam kitab al-Quran ini...”
(Al-An’am : 38)Sebahagian ulama berpendapat, kata al-Quran itu pada asalnya tidak berkhamzah, mungkin kerana ia dijadikan sebagai satu nama bagi sesuatu wahyu yang diturunkan kepada Nabi s.a.w. bukan yang diambil daripada qara’a, atau mungkin juga kerana ia berasal daripada kata qurina asy-syai’u bisy-syai’i (بالشىء الشىء قرن) yang bererti membandingkan sesuatu dengan lainnya, atau juga berasal dari kata qara’in (قرائن), kerana ayat-ayatnya saling menyerupai. Maka bererti huruf nun yang ada di akhir kalimat itu tulen. Namun pendapat ini masih dianggap kurang sahih, yang sahih adalah pendapat yang pertama.


Al-Quran memang sukar apabila dihadkan dengan definisi-definisi secara akal yang memiliki pelbagai jenis, bahagian-bahagian dan ketentuan-ketentuannya yang khas, yang mana dengannya penta’rifannya dapat dihadkan secara tepat. Tetapi benda itu mesti dihadirkan dalam fikiran atau realiti yang dapat dirasa, misalnya anda memberikan isyarat mengenainya dengan sesuatu yang tertulis dalam mushaf atau yang terbaca dengan lisan, lalu anda katakan al-Quran adalah apa yang ada diantara dua kitab, atau anda katakan al-Quran adalah yang berisi perkataan bismillahhirrahmanirrahim, Alhamdulillah…(al-fatihah) hingga min al-jinnati wa an-nas, dalam surah an-nas.


Para ulama’ menyebutkan definisi yang khas, berbeza dengan lainnya bahawa al-Quran adalah kalam Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad s.a.w. dengan lafaz dan makna yang membacanya menjadi suatu ibadah.


Maka kata “kalam” yang termaktub dalam ta’rif tersebut merupakan kelompok jenis yang mencakupi seluruh jenis kalam. Ia disebut kalamullah sebab disandarkan kepada Allah yang menunjukkan secara khas sebagai firman-Nya, bukan kalam (kata-kata) manusia, jin dan malaikat.

Kalimat “al-munazzal” (المنزل) (yang diturunkan), bererti tidak termasuk kalam-Nya yang sudah khas menjadi milikNya.


Seperti disebutkan dalam firman Allah s.w.t. :Maksudnya :

“Katakanlah (Wahai Muhammad): "Kalaulah semua jenis lautan menjadi tinta untuk menulis Kalimah-kalimah Tuhanku, sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis Kalimah-kalimah Tuhanku, Walaupun Kami tambahi lagi Dengan lautan Yang sebanding dengannya, sebagai bantuan.” (Al-Kahfi : 109)Maksudnya :

“ dan sekiranya Segala pohon Yang ada di bumi menjadi pena, dan Segala lautan (menjadi tinta), Dengan dibantu kepadanya tujuh lautan lagi sesudah itu, nescaya tidak akan habis Kalimah-kalimah Allah itu ditulis…” (Luqman : 27)


Kata-kata “kepada Muhammad” s.a.w. menunjukkan al-Quran itu tidak pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya seperti Taurat dan Injil.


Adapun “al-muta’abbud bitilawatih” (pembacaannya menjadi suatu ibadah) menunjukkan hadith-hadith ahad dan qudsi tidak termasuk. Jika kita katakan misalnya, ia diturunkan daripada sisi Allah dengan lafaznya sebab itu pembacaannya dianggap satu ibadah ertinya mebacanya di dalam solat atau lainnya termasuk ibadah. Tidak demikian halnya dengan hadith ahad dan hadith qudsi.


Nama-nama dan Sifat-sifat Al-Quran

Allah menamakan al-Quran dengan banyak nama, antaranya:


1. Al-Quran :

Maksudnya :

“Sesungguhnya al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul (ugama Islam), dan memberikan berita yang mengembirakan orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh, Bahawa mereka beroleh pahala Yang besar.” (Al-Isra’ : 9)

2. Kitab :


Maksudnya :

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu sebuah Kitab (Al-Quran) yang mengandungi perkara yang menimbulkan sebutan baik dan kelebihan untuk kamu, maka mengapa kamu tidak memahaminya (dan bersyukur akan nikmat Yang besar itu)?”
(Al-Anbiya’ : 10)

3. Furqan :


Maksudnya :

“Maha berkat Tuhan yang menurunkan Al-Furqaan kepada hambaNya (Muhammad), untuk menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh penduduk alam.” (Furqan : 1)

4. Zikr :

Maksudnya :

“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan Kamilah Yang memelihara dan menjaganya.” (Al-Hijr : 9)

5. Tanzil :


Maksudnya :
“Dan Sesungguhnya Al-Quran (yang di antara isinya kisah-kisah Yang tersebut) adalah diturunkan oleh Allah Tuhan sekalian alam.”
(Asy-Syua’raa :192)


Allah s.w.t. telah melukiskan juga al-Quran dengan banyak sifat, diantaranya :


- Nur (cahaya) :


Maksudnya :

“Wahai sekalian umat manusia! Sesungguhnya telah datang kepada kamu: Bukti dari Tuhan kamu, dan Kami pula telah menurunkan kepada kamu (Al-Quran sebagai) Nur (cahaya) Yang menerangi (segala apa jua Yang membawa kejayaan di dunia ini dan kebahagiaan Yang kekal di akhirat kelak).” (An-Nisa’ : 174)

- Mau’izah (nasihat), Syifa’ (ubat), Hudan (petunjuk), dan Rahmat (rahmat) :


Maksudnya :

“Wahai umat manusia! Sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu, dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di Dalam dada kamu, dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan, serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman.” ( Yunus : 57 )

- Mubin (yang menjelaskan) :


Maksudnya :

“Wahai ahli Kitab! Sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Kami (Muhammad, s.a.w) Dengan menerangkan kepada kamu banyak dari (keterangan-keterangan dan hukum-hukum) Yang telah kamu sembunyikan dari Kitab suci, dan ia memaafkan kamu (dengan tidak mendedahkan) banyak perkara (yang kamu sembunyikan). Sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya kebenaran (Nabi Muhammad) dari Allah, dan sebuah Kitab (Al-Quran) yang jelas nyata keterangannya.” (Al-Maidah : 5)

- Mubarak (yang diberkati) :

Maksudnya :

“Dan ini ialah Kitab (Al-Quran) yang Kami turunkan, yang mengandungi berkat (banyak faedah-faedah dan manfaatnya), lagi mengesahkan kebenaran (Kitab-kitab Suci) Yang diturunkan sebelumnya, dan supaya Engkau memberi peringatan kepada penduduk "Ummul-Qura" (Makkah) serta orang-orang Yang tinggal di kelilingnya; dan orang-orang yang beriman kepada hari akhirat, mereka beriman kepada Al-Quran, dan mereka tetap mengerjakan dan memelihara sembahyangnya.” (Al-An’am : 92)

- Busyra (berita gembira) :


Maksudnya :

“Katakanlah (Wahai Muhammad): "Sesiapa memusuhi Jibril maka sebabnya ialah kerana Jibril itu menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, yang mengesahkan kebenaran Kitab-kitab yang ada di hadapannya (yang diturunkan sebelumnya), serta menjadi petunjuk dan memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman.” (Al-Baqarah : 97)

- Aziz (yang mulia) :


Maksudnya :
“Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar terhadap Al-Quran ketika sampainya kepada mereka, (akan ditimpa azab seksa yang tidak terperi); sedang Al-Quran itu, Demi Sesungguhnya sebuah Kitab suci yang tidak dapat ditandingi.” (Fussilat : 41)

- Majid (yang dihormati) :

Maksudnya :

“(Sebenarnya apa yang Engkau sampaikan kepada mereka bukanlah syair atau sihir), bahkan ialah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya” (Al-Buruj : 21)

- Basyir (pembawa berita gembira), Nadzir (pemberi peringatan) :

Maksudnya :

“Sebuah kitab yang dijelaskan ayat-ayatNya satu persatu; Iaitu Al-Quran yang diturunkan Dalam bahasa arab bagi faedah orang-orang yang mengambil tahu dan memahami kandungannya. Ia membawa berita yang mengembirakan (bagi orang-orang yang beriman) dan membawa amaran (kepada orang-orang yang ingkar); Dalam pada itu kebanyakan mereka berpaling ingkar (tidak mahu mengetahui dan memahaminya), maka dengan sebab itu mereka tidak menerima dan tidak mematuhiNya.” (Fussilat :3-4) .MUHAMMAD AMINUDDEEN BIN YUSOF (4027)

No comments:

Post a Comment